×

Fundusze Europejskie

ddd_2.png

AVA Sp. z o.o.  realizuje  projekt nr POPW.01.05.00-20-0009/20 pn. Dotacja na kapitał obrotowy dla „AVA” zgodnie z umową zawartą dnia 10 września 2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. 

Dofinansowanie: 371 781,57 PLN 

      

AVA Sp. z o .o. otrzymała wsparcie finansowe w ramach Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju zgodnie z umową z dnia 04.05.2020 r. o numerze 109000041011088SP. Program wsparcia dla średnich i dużych przedsiębiorstw, którego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce związanych z ogłoszeniem pandemii w kraju. Program ma pomóc powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem.

Wartość otrzymanej subwencji finansowej : 2 043 000,00 zł

ddd_2.png

AVA Sp. z o.o. uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POPW.01.04.00-20-0011/19 pn. „Strategia wzornicza narzędziem wzrostu konkurencyjności firmy AVA Sp. z o.o." objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0011/19-00 z dnia 02.03.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej.

Wartość projektu: 52 890,00zł

Dofinansowanie: 36 550,00 zł

new_1.jpg

AVA Sp. z o.o. realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0292/18 pn. „Innowacja produktowa, szansą na rozwój firmy AVA Sp. z o.o. .”zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0292/18-00 zawartą dnia 29 marca 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wzmocnienie inwestycji w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest zmniejszenie wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

  • wdrożenie wyników prac B+R
  • wprowadzenie innowacji produktowej
  • wprowadzenie ekoinnowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej.

Wartość projektu: 1 190 384,07 PLN

Dofinansowanie: 387 116,73 PLN


AVA Sp. z o.o. zrealizowała projekt nr WND-RPPD.05.01.00-20-0199/17 pn. „Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby przedsiębiorstwa AVA Sp. z o.o.” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0199/17-00 zawartą dnia 30 października 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii wykorzystywanej do procesów produkcji poprzez uruchomienie własnej instalacji fotowoltaicznej.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

  • zwiększenie ilości wyprodukowanej energii ze słońca
  • obniżenie wydatków na zakup energii elektrycznej rocznie

Wartość projektu: 202 950,00 PLN

Dofinansowanie: 104 000,00 PLN


„AVA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kleeberga 34A, 15-691 Białystok. Uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-105/12 pn. „Nowa siedziba, zaAVAnsowany system informatyczny i urządzenia do produkcji - podstawą wdrożenia innowacyjności w spółce” objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.02-20-105/12-00 z dnia 02.08.2013r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa. Rezultatem projektu będzie zmiana procesów produkcyjnych w firmie, wzrost przychodów ze sprzedaży, innowacyjność, usprawnienie kontaktu z kontrahentami.

Aktualne:

Minione:

Menu

Ustawienia

Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

Stwórz darmowe konto, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się