AVA Sp. z o.o.  zrealizowała  projekt nr WND-RPPD.05.01.00-20-0199/17 pn. „Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby przedsiębiorstwa AVA Sp. z o.o.” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0199/17-00 zawartą dnia 30 października 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna,  Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.  Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii wykorzystywanej do procesów produkcji poprzez uruchomienie własnej instalacji fotowoltaicznej.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

- zwiększenie ilości wyprodukowanej energii ze słońca

- obniżenie wydatków na zakup energii elektrycznej  rocznie

Wartość projektu: 202 950,00 PLN

Dofinansowanie: 104 000,00 PLN

 

„AVA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kleeberga 34A, 15-691 Białystok. Uzyskała wsparcie unijne na projekt  nr WND-RPPD.01.04.02-20-105/12 pn. „Nowa siedziba, zaAVAnsowany  system informatyczny i urządzenia do produkcji - podstawą wdrożenia innowacyjności w spółce” objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.02-20-105/12-00 z dnia 02.08.2013r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa. Rezultatem projektu będzie zmiana procesów produkcyjnych w firmie, wzrost przychodów ze sprzedaży, innowacyjność, usprawnienie kontaktu z kontrahentami.

 

Aktualne:

 

Minione: