„AVA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kleeberga 34A, 15-691 Białystok. Uzyskała wsparcie unijne na projekt  nr WND-RPPD.01.04.02-20-105/12 pn. „Nowa siedziba, zaAVAnsowany  system informatyczny i urządzenia do produkcji - podstawą wdrożenia innowacyjności w spółce” objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.02-20-105/12-00 z dnia 02.08.2013r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa. Rezultatem projektu będzie zmiana procesów produkcyjnych w firmie, wzrost przychodów ze sprzedaży, innowacyjność, usprawnienie kontaktu z kontrahentami.

Aktualne:

 

Minione: